Top Finance Oy – Kuluttajaluoton yleiset sopimusehdot

Ehdot ovat voimassa 22.9.2015 alkaen

Luotonantaja: Top Finance Oy, Y-tunnus: 2362008-5 (jäljempänä luotonantaja)
Luotonsaaja: Luonnollinen henkilö, joka hakee joustoluottoa luotonantajalta tämän hyväksymällä tavalla.

1. Luoton tiedot

Luoton määrä, nimelliskorko, lyhennystapa, lyhennysaikataulu, luoton järjestelymaksun määrä, mahdollinen tilinhoitomaksu ja muut palkkiot sekä luoton kokonaiskustannukset käyvät ilmi luottosopimuksesta. Sopimuksen sisältö voi olla neuvoteltu asiakaskohtaisesti.

2. Luoton hakeminen

Joustoluoton hakeminen tapahtuu verkkohakemuksella tai muulla luotonantajan hyväksymällä tavalla. Luotonhakijan tulee lukea ja hyväksyä lainaehdot. Luotonantaja käsittelee hakemukset luottamuksellisesti. Luotonhakija tunnistautuu palveluun verkkopankkitunnuksilla tai muulla luotonmyöntäjän hyväksymällä tavalla. Luotonantajalla on oikeus tallentaa luotonhakijan IP-osoite. Luotonantaja ottaa vastaan luottohakemuksia ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä. Luottohakemusten käsittely tapahtuu palvelun aukioloaikoina.

3. Luoton myöntäminen

Joustoluotto voidaan myöntää oikeustoimikelpoiselle henkilölle, joka on täyttänyt 21-vuotta, jolla on suomalainen henkilötunnus ja osoite Suomessa, jolla ei ole maksuhäiriömerkintää, jolla on suomalainen pankkitili ja joka luotonantajan arvion mukaan kykenee täyttämään luotonantajan joustoluoton mukaiset velvoitteet.

Luotonsaaja ymmärtää rekisteröityessään palveluun, että hän antaa suostumuksensa henkilöluottotietojensa tarkistukseen henkilötietolain mukaisesti. Luotonsaaja antaa suostumuksensa siihen, että luotonantaja saa tarvittaessa hankkia tietoja luotonsaajan työsuhteesta. Luotonantaja tekee tarvittavat tarkistukset luotonsaajan luottokelpoisuuden tarkistamiseksi.

Luotonsaaja vastaa luotonhaun yhteydessä antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Väärien tietojen antaminen saattaa olla rangaistava teko. Luotonsaaja on velvollinen ilmoittamaan tietojensa muuttumisesta luotonantajalle. Luotonantajalla on oikeus laskuttaa virheellisistä tiedoista aiheutuvasta selvitystyöstä hinnaston mukaisesti.

Tekemällä luottohakemuksen Luotonsaaja antaa suostumuksen tarkistaa luotonsaajan henkilö- ja luottotiedot Väestörekisterikeskuksen, Suomen Asiakastieto Oy:n, Bisnode Finland Oy:n tai vastaavien tahojen ylläpitämistä henkilötietorekistereistä taikka muista vastaavista tietokannoista. Luotonantaja ei ole velvollinen perustelemaan tekemiään päätöksiä.

Luotonantaja ilmoittaa joustoluottohakemuksen perusteella tehtävästä luottopäätöksestä luotonhakijalle sähköisesti/tekstiviestillä. Luotonantajan luoton hyväksymä luottohakemus yhdessä näiden ehtojen ja vakiomuotoisten eurooppalaisten kuluttajaluottotietojen kanssa muodostavat luotonantajan ja luotonsaajan välille luottosopimuksen.

Myönnettävän joustoluoton suuruus on 2000€. Ensimmäisen noston tulee olla vähintään 100 euroa, jonka jälkeen voit nostaa rahaa tilillesi tarvitsemasi summan luottorajasi puitteissa. Rahat siirtyvät luotonsaajan pankkitilille samana päivänä, mikäli luotonsaajalla on käytössään jokin seuraavien pankkien tileistä: Nordea, Osuuspankki, Aktia, Säästöpankki, Danske Bank tai POP. Joustoluotto on toistaiseksi voimassa oleva jatkuva luotto.

4. Luoton käytöstä aiheutuvat kulut ja takaisinmaksu

Luotossa ei ole kiinteää vuosi- tai kk-maksua. Luoton käytöstä luotonsaajan maksettavaksi tulee luottosopimuksessa yksilöity nostoprovisio, joka on enintään 15 % nostettavasta summasta.

Luotto maksetaan takaisin kuukausierissä. Luotonsaajan koronmaksuvelvollisuus alkaa siitä päivästä, kun luottovarat on annettu pankille siirrettäväksi luotonsaajan pankkitilille. Mikäli luottoon sisältyy erillinen koroton aikajakso, ilmoitetaan asiakkaalle kyseisestä edusta varojen noston yhteydessä. Luotonsaaja on velvollinen maksamaan kulloinkin maksamatta olevalle pääomalle sopimuksen mukaista korkoa. Kuukausierien osamaksuvaihtoehdon kuukausikorko avoimelle saldolle on 7,5%, nimelliskoron ollessa 90 %. Avoin saldo sisältää nostetun luoton määrän, nostoprovision ja kertyneen kuukausikoron. Korko lasketaan todellisten korkopäivien mukaan käyttäen jakajana kuukauden todellisten päivien määrää.

KSL:n mukainen todellinen vuosikorko esimerkkitapauksessa asiakkaalle, jossa on arvioitu maksettavaksi luoton kokonaismäärä 12 TASASUURUISESSA ERÄSSÄ korkoineen ja kuluineen, kun käytetyn luoton määrä on 2000 euroa ja luoton korko, maksut ja palkkiot pysyvät samana korko, on 190,36 %. Todellinen vuosikorko sisältää joustoluoton koron ja nostoprovision. Todelliseen vuosikorkoon ei sisälly mahdollisista joustoluottoon tehtävistä muutoksista aiheutuvia kustannuksia.  Luotonsaajan pyynnöstä lähetetyistä laskuista voidaan periä 6 € laskutuslisä/kpl.

Luoton vähimmäislyhennys kuukaudessa on 20 % laskutushetken avoimesta saldosta, kuitenkin vähintään 50 €. Mikäli luotonsaajan avoin saldo on pienempi kuin 50 €, vähimmäislyhennys on koko avoin saldo.

Luotonsaajalla on oikeus maksaa ilman ennenaikaisesta takaisinmaksusta aiheutuvia kuluja sopimuksen mukaista kuukausierää suurempi kuukausierä, joka saa olla korkeintaan luoton avoimen saldon määrä. Sopimuksen mukaisen kuukausierän ylittävä osa lyhentää luotonsaajan avointa saldoa.

5. Luoton käyttöoikeuden rajoittaminen

Mikäli luotonsaaja on laiminlyönyt maksunsa suorittamisen luotonsaajalle tai samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle viimeistään eräpäivänä tai menetellyt muuten näiden ehtojen vastaisesti, on luotonantajalla tällöin oikeus rajoittaa luoton käyttöoikeutta mm. estämällä uusien käteisnostojen tekeminen. Luotonantajalla on tämä oikeus myös luotonsaajan muun maksuviivästyksen, sopimusrikkomuksen tai julkisen maksuhäiriön johdosta, sekä mikäli luoton turvallisuus on vaarantunut, luotonantajalla on syytä epäillä että luottoa käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti tai mikäli vaara siitä, että luotonsaaja ei kykene täyttämään maksuvelvoitettaan on huomattavasti kohonnut.

Luotonantajalla ilmoittaa luoton käytön estämisestä välittömästi luotonsaajalle. Luotonantajalla on tällöin oikeus irtisanoa sopimus päättymään ja luotto erääntymään ehtojen mukaisesti kohdan 7 mukaisesti.

6. Luottosopimuksen irtisanominen

Luotonsaaja voi irtisanoa luottosopimuksen päättymään heti.

Luotonantaja voi irtisanoa luottosopimuksen päättymään yhden kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

Sopimuksen päätyttyä luotto on maksettava takaisin korkoineen ja kuluineen irtisanomishetkellä voimassa olevia luottoehtojen noudattaen.

7. Luoton poikkeuksellinen erääntyminen

Mikäli luotonsaaja on laiminlyönyt lyhennyserän maksamisen siten, että takaisinmaksaminen on viivästynyt vähintään kuukauden, on luotonantajalla oikeus eräännyttää koko jäännössaatava maksettavaksi kahden viikon kuluessa siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty tai neljän viikon kuluessa, jos luotonsaajaa ei ole maksukehotuksella aikaisemmin huomautettu maksun viivästymisestä. Luotonantajalla on lisäksi oikeus eräännyttää koko laina myös, jos luotonsaaja on antanut luottoa hakiessaan tai sen aikana harhaanjohtavia tietoja. Aikarajojen osalta noudatetaan myös tällöin edellä ilmoitettua.

Mikäli luotonsaaja on antanut luotonantajalle totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat vaikuttaneet luoton myöntämiseen tai sen ehtoihin taikka jos luotonsaaja on muulla tavoin syyllistynyt sopimusrikkomukseen, on luotonantajalla oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva luotto, korot ja muut maksut, neljän viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on toimitettu luotonsaajalle. Jos sopimusrikkomuksesta on huomautettu aikaisemmin, on määräaika kaksi viikkoa.

Luotonantajalla on oikeus eräännyttää luotto mikäli luotonsaaja kuolee, asetetaan konkurssiin tai käräjäoikeus päättää luotonsaajan velkajärjestelyn aloittamisesta.

7.1 Eräännyttämistä ei kuitenkaan kuluttajansuojalain 7. luvun 34. pykälän mukaisesti vaadita, jos viivästyminen on johtunut kuluttajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen rinnastettavasta hänestä riippumattomasta syystä, edellyttäen ettei eräännyttämisestä kieltäytyminen ole lainanantajalle viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen ilmeisen kohtuutonta.

7.2 Lainan perimisestä ja muista lainan hallinnointiin liittyvistä toimista peritään kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.

8. Luotonsaajan peruutamisoikeus

8.1 Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa tekemänsä luottosopimus neljäntoista (14) vuorokauden kuluttua sopimuksen syntymisestä tai siitä myöhäisemmästä ajankohdasta, jolloin luotonsaaja sai kaikki kuluttajansuojalain mukaiset ennakkotiedot. Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä tulee olla vähintään seuraavat tiedot:

  • luotonsaajan nimi ja henkilötunnus
  • ilmoitus peruuttamisesta
  • paikka ja päiväys
  • luotonsaajan omakätinen allekirjoitus.

Peruuttamisilmoitukset tulee toimittaa luotonantajan postiosoitteeseen:

Top Finance Oy, Postikatu 2, 20250 Turku

Peruuttamistapauksissa luotonsaaja on velvollinen maksamaan luotonantajalle korvauksena lainan todellisen vuosikoron ajalta, jonka laina on ollut luotonsaajan käytettävissä. Lainanhakija sitoutuu palauttamaan viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä luotonantajalle luottosopimuksen nojalla saamansa varat. Mikäli luotonsaaja ei palauta saamiaan varoja edellä mainitun määräajan kuluessa, peruuttaminen raukeaa.

9. Maksun laiminlyönnin rekisteröiminen luottotietorekisteriin

Luotonantajalla on oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä oikeus tallettaa luoton maksun laiminlyönti luottotietorekisteriin mikäli luotonsaajan maksettavaksi erääntynyt maksu on viivästynyt yli 60 vuorokautta maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä ja samalla on kulunut vähintään 21 vuorokautta luotonsaajalle lähetetystä maksukehotuksesta, jossa on muistutettu mahdollisuudesta rekisteröidä maksuhäiriö luottotietorekisteriin, ja maksun laiminlyönti ei ole johtunut kuluttajansuojalain 7 luvun 34§ mukaisesta luotonsaajasta riippumattomasta syystä.

10. Sopimuksen irtisanomisen seuraukset

10.1 Mikäli luottosopimus irtisanotaan kohdan 7 mukaisten luotonsaajan laiminlyöntien vuoksi, on lainansaaja velvollinen hyvittämään luotonantajalle perinnästä johtuvat todelliset perintäkulut tai ilman kuluselvitystä niihin määriin asti kuin laki saatavien perinnästä säätelee.

10.2 Luotonsaajalla on oikeus maksaa koko loppuvelka takaisin milloin tahansa ennen lainan eräpäivää. Lainansaajan tulee tässä tapauksessa maksaa myös kaikki lainan kulut, mukaan lukien lainan nostoprovisio kokonaisuudessaan.

11. Muut ehdot

11.1 Luotonsaaja valtuuttaa luotonantajan tekemään lainan myöntämisen kannalta tarpeellisia kyselyitä luotonsaajasta. Valtuutus koskee ainakin seuraavia tarkistuksia:

  1. työsuhde
  2. väestörekisteritiedot
  3. verotiedot
  4. muut lainat.

11.2 Kuluttajansuojalain mukainen lainan kokonaiskustannus ilmenee luottosopimuksesta.

11.3 Luotonantajalla on oikeus siirtää sopimus kolmansille osapuolille, jolloin asiasta ilmoituksen saatuaan tulee luotonsaajan maksaa sopimuksen mukaiset velvoitteet uudelle osapuolelle.

11.4 Luotonsaaja on velvollinen maksamaan vuotuista viivästyskorkoa viivästyneelle määrälle korkolain mukaisesti. Viivästyskorko on 90% p.a. korkolain 4. pykälän 2. momentin mukaisesti.  Viivästyskorkoa on maksettava saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää enintään 180 vuorokauden ajan siitä, kun velka on kokonaisuudessaan erääntynyt. Jos velkaa koskeva tuomioistuimen tuomio annetaan ennen mainitun ajanjakson päättymistä, korkoa on maksettava saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää tuomion antamiseen.

11.5 Luotonantajalla on oikeus veloittaa lainaehtojen muuttamisesta johtuvat maksut kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

11.6 Luotonsaajan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava antamissaan tiedoissa tapahtuneista muutoksista luotonantajalle. Luotonsaaja ei voi vedota siihen, ettei ole saanut asiakassuhteeseen vaikuttavaa tietoa, jos tiedon saamatta jääminen johtuu siitä, että luotonsaaja ei ole ilmoittanut luotonantajalle asiakastiedoissaan tapahtuneita muutoksia. Luotoantaja ei vastaa vahingosta, joka johtuu siitä, että luotonsaaja ei ole ilmoittanut luotonantajalle antamissaan tiedoissa tapahtuneista muutoksista. Luotonantajalla on oikeus veloittaa luotonsaajalta hinnaston mukainen maksu asiakkaan yhteystietojen päivittämisestä mikäli luotonsaaja laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa.

11.7 Luotonsaajan suoritukset käytetään ensisijaisesti jo erääntyneiden korkojen ja palkkioiden maksuun, sitten pääoman lyhentämiseen. Mikäli luotonsaaja suorittaa ylimääräisiä suorituksia, kohdennetaan nämä varat lyhentämättömänä pääoman vähentämiseen. Mikäli osa palkkioista on jaettu useammalle erälle, kohdentuu maksettu suoritus edellä mainitulla tavalla ensin erääntyneiden palkkioerien ja korkojen maksuun ja sen jälkeen pääomaan. Erääntymättömät palkkiot kuittaantuvat järjestyksessä viimeisenä.

12. Sopimusehtojen muuttaminen

Luotonantajalla on oikeus muuttaa luoton sopimusehtoja silloin, kun muutos ei lisää luotonsaajan velvollisuuksia eikä vähennä hänen oikeuksiaan tai johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä. Silloin kun muutos lisää luotonsaajan velvollisuuksia tai vähentää hänen oikeuksiaan, luotonantaja on velvollinen ilmoittamaan luotonsaajalle kirjallisesti muutoksesta etukäteen. Muutoksesta ilmoitetaan luotonsaajalle vähintään kolme kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Mikäli luotonsaaja ei hyväksy sopimusehtojen muutosta, hän voi irtisanoa tämän sopimuksen päättymään Luottosopimuksen irtisanominen -kohdan mukaisesti.

13. Tietosuoja

Tiedot on tallennettu luotonantajan asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Luotonantajalla on oikeus käyttää luotonhakijan tietoja suoramarkkinointiin, mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ellei luotonhakija sitä kiellä.

14. Valvontaviranomaiset

Kuluttajaluottoja valvovat kuluttaja-asiamies, Kilpailu- ja Kuluttajavirasto www.kkv.fi ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto www.avi.fi

15. Erimielisyyksien ratkaisu

Jos tämän lainasuhteen erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, luotonsaaja voi saattaa asian käsiteltäväksi kuluttajavalituslautakuntaan.

Yhteystiedot: Kuluttajavalituslautakunta, Hämeentie 3 B, PL 306, 00531 Helsinki, puh.029 566 5200 www.kuluttajariita.fi. Tämän palvelun tuottamiseen sovelletaan Suomen lakia. Luottosopimuksen ennakkotiedot on annettu Suomen lain mukaisesti. Ennakkotiedoissa ja sopimusehdoissa sekä sopimussuhteessa käytetään suomen kieltä. Tästä sopimuksesta aiheutuneet riita-asiat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Tarkoituksella virheellisten tai toisen henkilön tietojen antaminen on lain vastaista. Luotonantaja käyttää oikeuttaan viedä kaikki vilpin yritykset viranomaisille syyteharkintaa varten.

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot